ตารางการประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล 2559

แจ้งโรงเรียนดีประจำตำบล 25 โรงเรียน ดูตารางการออกประเมินโรงเรียนดีต้นแบบ

ระดับตำบล และการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบลได้ใน Remote Drive

กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา และเตรียมเอกสารการประเมินตนเอง

รองรับคณะกรรมการประเมินให้เรียบร้อยด้วย

ติดต่อ สพป.สก.1