ประชุมผู้บริหารประจำเดือนพฤษภาคม ๕๙

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้เป็นเจ้าภาพจัดสถานที่และต้อนรับ สมาชิกสภากาแฟจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน ซึ่งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการของจังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วย

 • ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว
 • ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว
 • ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว
 • วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น
 • วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
 • วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 • ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยสระแก้ว
 • วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
 • มหาวิทยาลัยบูรพาศูนย์สระแก้ว
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑

IMG_0002 IMG_0003 IMG_4146 IMG_4147 IMG_4148 IMG_4149 IMG_4150 IMG_4151 IMG_4152 IMG_4153 IMG_4154 IMG_4155 IMG_4156 IMG_4157 IMG_4158 IMG_4159 IMG_4160 IMG_4161 IMG_4162 IMG_4163 IMG_4164 IMG_4165 IMG_4166 IMG_4167 IMG_4168 IMG_4169 IMG_4170 IMG_4171 IMG_4172 IMG_4173 IMG_4174 IMG_4175 IMG_4176 IMG_4177 IMG_4178 IMG_4179 IMG_4180 IMG_4181 IMG_4182 IMG_4183 IMG_4184 IMG_4185 IMG_4186 IMG_4187 IMG_4188 IMG_4189 IMG_4190 IMG_4191 IMG_4192 IMG_4193 IMG_4194 IMG_4195 IMG_4196 IMG_4197 IMG_4198 IMG_4199   IMG_4202       IMG_4209 IMG_4210 IMG_4211 IMG_4212 IMG_4213 IMG_4214 IMG_4215 IMG_4216 IMG_4217 IMG_4218 IMG_4219 IMG_4220 IMG_4221 IMG_4222 IMG_4223 IMG_4224 IMG_4225 IMG_4226 IMG_4227 IMG_4228 IMG_4229 IMG_4230 IMG_4231 IMG_4232 IMG_4233 IMG_4234 IMG_4235 IMG_4236 IMG_4237 IMG_4238 IMG_4239 IMG_4240 IMG_4241 IMG_4242 IMG_4243    IMG_4247  IMG_4250 IMG_4253

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา