การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี

คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ซึ่งสำนักราชเลขาธิการ ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อการจัดงาน และกำหนดเขตการจัดงาน

สพป.สระแก้ว เขต 1 จึงแจ้งสถานศึกษาในสังกัดเกี่ยวกับการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ดังนี้

1. ชื่อการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ว่า “การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี”

2. ชื่อภาษาอังกฤษว่า “The Seventieth Anniversary Celebrations of His Majesty’s Accession to the Throne”

3. กำหนดเขตการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2559 – 9 มิถุนายน 2560

ติดต่อเรา