ประชุมประชารัฐร่วมคิดแก้ไข ให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้

นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อพัฒนาการอ่านเขียน “ประชารัฐร่วมคิดแก้ไข ให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้” ณ ห้องประชุมบรรณสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต ๑  เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙

IMG_5010 IMG_5008 IMG_5006 IMG_5003 IMG_5002 IMG_4999 IMG_4998 IMG_4996 IMG_4995 IMG_4994 IMG_4993 IMG_4992 IMG_4991 IMG_4990 IMG_4989 IMG_4988 IMG_4987 IMG_4986 IMG_4985 IMG_4984 IMG_4983 IMG_4982 IMG_4981 IMG_4980 IMG_4979 IMG_4978 IMG_4977 IMG_4976 IMG_4975 IMG_4973 IMG_4972 IMG_4971 IMG_4970 IMG_4969 IMG_4968 IMG_4967 IMG_4966 IMG_4965 IMG_0002 IMG_0001

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1