มหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน “แชลเลนจ์เดย์ ประจำปี 2559”

sk001sk001

 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
ขอความร่วมมือให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนส่งคลิปกิจกรรมการออกกำลังกาย ความยาวไม่เกิน 1 นาที  โดยส่งที่ อีเมลล์
[email protected]
ภายในวันที่ 25 พ.ค.59  ไม่เกินเวลา 16.30 น. (ภาพในคลิปให้มีชื่อสถานที่  ชื่อกิจกรรม)
รายละเอียดตามหนังสือแจ้งโรงเรียน ที่ ศธ 04153/ ว 1656 ลงวันที่ 19 พ.ค.59
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการครับ  ขอบคุณครับ

 

โสภณวิชญ์  กัณเหตุ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร. 095-8890816

ติดต่อเรา