แจ้งผู้เข้าอบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรมฯ (ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ)

ตามที่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต  1  กำหนดจัดโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ในระหว่างวันที่  16 -20  มิถุนายน  ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี  ขอให้ผู้เข้ารับการปฏิบัติธรรม นำสำเนาใบอนุญาต/หลักฐาน การอนุญาต

ให้ไปราชการไปด้วยเพื่อประกอบการเบิกค่าพาหนะในการเดินทาง สอบถามเพิ่มเติม  037425313

ติดต่อเรา