แจ้งโรงเรียนกรอกข้อมูลและรับแผ่นโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงให้กรอกข้อมูลในแบบสำรวจและรับแผ่นโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  เวอร์ชั่น 3  ให้โรงเรียนส่งแบบรายงานทาง E-mail. [email protected]  2

ติดต่อเรา