อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ Smart Area

นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ Smart Area สำหรับครูธุรการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ณ ห้องประชุมบรรณสาร สพป.สระแก้ว เขต ๑  เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

IMG_0001 IMG_0002 IMG_4920 IMG_4921 IMG_4922 IMG_4923 IMG_4924 IMG_4925 IMG_4926 IMG_4927 IMG_4928 IMG_4929 IMG_4930 IMG_4931 IMG_4932 IMG_4933 IMG_4934 IMG_4935 IMG_4936 IMG_4937 IMG_4938 IMG_4939 IMG_4940 IMG_4941 IMG_4942 IMG_4943 IMG_4944 IMG_4945 IMG_4946 IMG_4947 IMG_4948 IMG_4949 IMG_4950 IMG_4951 IMG_4952 IMG_4953 IMG_4954 IMG_4956

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1