ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง

ตามหนังสือคำสั่งโรงเรียนบ้านคลองมะละกอ ที่20/2559  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง  โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ  ในวันที่  16- 23  พฤษภาคม 2559  นั้น  ซึ่งทางโรงเรียนบ้านคลองมะละกอได้รับสมัคร และคณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติ  เอกสาร  หลักฐานต่างๆ ครบ ถูกต้องตามประกาศ  โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการคัดเลือกในวันที่  24  พฤษภาคม  2559  ณ  โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ

1.  นายสุชิน  ฉลาดถ้อย

ประกาศ  ณ  วันที่  24  พฤษภาคม  2559

ติดต่อเรา