ขอเชิญสมัครรับรางวัลคนพิการดีเด่น

มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้จัดให้มีการคัดเลือกคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ ๓๑ ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ร หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคนพิการทุกประเภทที่ได้รับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สาธารณชนทราบและเป็นแบบอย่าง ผู้สนใจสอบถามรายละเอียด ได้ที่ ๐๓๘ – ๕๑๗ ๒๘๐

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1