ขอเชิญร่วมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอเชิญร่วมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลักสูตรการติดตั้ง eDLTV Server สำหรับเครือข่ายภายใน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ในการจัดทำระบบ eDLTV Server สำหรับเครือข่ายภายใน ซึ่งดำเนินโครงการระหว่างวันที่ ๑๙ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๓๕๐๓๖ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยลัยราชภัฏรำไพพรรณี ผู้สนในสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ http://www.aritc.rbru.ac.th โทร ๐๓๙ – ๔๗๑๐๖๕ ภายในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1