ขอเชิญสมัครเพื่อรับคัดเลือกเป็นบุคคลตัวอย่างที่ดีไม่มีแอลกอฮอล์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัด ที่มีความสนใจเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา เป็นบุคคลตัวอย่างที่ดี ในการไม่ดื่มเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ และหน่วยงานดีเด่นในด้านการป้องกันและควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙ ผู้สนใจสามารถส่งประวัติแลแผลงานไปยัง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ สอบถามรายละเอียด โทร ๐๒ – ๕๙๐ ๓๓๙๒

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1