การรายงานคุณลักษณะอันพึงประสงค์

BBBBBBโรงเรียนใดที่ยังไม่รายงานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2556 ตามหนังสือที่ ศธ 04153/ว.1145 ลงวันที่ 2 เมษายน 2557 ให้รายงานตามแบบด่วยภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2557

เพื่อสรุปรายงาน สพฐ.

 

ติดต่อเรา