การนิเทศ ตดตามโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล

แจ้งโรงเรียนดีประจำตำบล ทั้ง 25 โรงเรียน ศึกษานิเทศก์สพป.สระแก้ว เขต 1 จะออกนิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ตามข้อเสนอแนะขอสตง.ใน 3 เรื่อง ด้วยการ คือการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การพัฒนาโรงเรียนเป็นโรงเรียนทำมาหากิน และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรให้คุ้มค่า รายละเอียดการออกนิเทศตามตาราง ดังแนบSchool deetumbon

ติดต่อ สพป.สก.1