การอบรมหลักสูตรพัฒนาครูด้านการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา

อ้างถึงหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ศธ04153/ว.1503  ลงวันที่ 2  พ.ค. 59  แจ้งให้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายส่งข้าราชการครูเข้ารับการอบรม  การคัดกรองคนพิการทางการศึกษา  ภายในวันที่ 13  พ.ค.59  แล้วนั้น  ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ส่งรายชื่อข้าราชการครูเข้ารับการอบรมดังกล่าว  ภายในวันที่ 25  พ.ค.59  เป็นอย่างช้า

1.โรงเรียนเขาสิงโต

2.โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย

3.โรงเรียนบ้านสี่แยก

4.โรงเรียนบ้านหนองข่า

5.โรงเรียนบ้านห้วย

6.โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง

7.โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก

8.โรงเรียนบ้านใหม่สระบุรี

9.โรงเรียนบ้านซับเกษม

10. โรงเรียนบ้านวังดารา

11. โรงเรียนวังไผ่

12. โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา

ติดต่อ สพป.สก.1