การอบรมและจัดทำแผน อย.น้อย ปีการศึกษา 2559

ตามหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว 1519 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559

แจ้งให้ครูที่รับผิดชอบ อย.น้อย เข้าร่วมอบรม ตามแผนที่กำหนดเป็นรายอำเภอ นั้น

ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่อบรมของอำเภอเมืองสระแก้ว จากสถานที่เดิม คือ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว

เปลี่ยนเป็น ห้องประชุมต้นโมก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว 

สำหรับโรงเรียนที่ยังไม่แจ้งชื่อครูเข้าอบรม ขอความอนุเคราะห์แจ้ง ค่ะ

โทร 0 3751 5262  e-mail: [email protected]

ติดต่อ สพป.สก.1