เสนอของบประมาณปี 2559 รายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

แจ้งโรงเรียนหลักที่มีนักเรียนยุบรวม/เลิกล้มโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความประสงค์เสนอของบประมาณปี 2559 รายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1 ให้จัดส่งเอกสารตามที่กำหนดถึง สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 1599 15991 15992