ประกาศรายชื่อผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์

5ด้วย สพป.สก.เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีคุณสมบัติและเข้ารับการคัดเลือกเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 25 ราย รายละเอียดตามประกาศแนบท้ายนี้

อนึ่ง หากผู้ใดมีความประสงค์คัดค้าน ผู้ได้รับคัดเลือกโดยมีประเด็นคัดค้านในด้านคุณสมบัติและหรือด้านผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือกให้ยื่นคัดค้านที่ สพป.สก.เขต 1 เป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็ปไซต์ www.sk1edu.go.th  โดยลงชื่อคัดค้านตามแบบที่ ก.ค.ศ.กำหนด  ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ สพป.สก.เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก (ปรับปรุงล่าสุด)1 2

ติดต่อเรา