อบรมพัฒนาครูแนะแนวในโรงเรียน

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด และโรงเรียนเอกชน ที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา

ขอให้โรงเรียนมอบหมายครูแนะแนวเข้ารับการอบรม โรงเรียนละ 1 คน ในวันที่ 15 มิถุนายน 2557

ลงทะเบียนเวลา 08.00 – 08.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต 1

ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรม ภายในวันที่ 12 ิถุนายน 2557 ทาง E-mail: [email protected]

2042

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา