แจ้งกลุ่มเครือข่ายวังสมบูรณ์

ตามที่ คุรุสภาสระแก้ว แจ้งการคัดเลือก รางวัล เสมาคุณธรรม (เพิ่มเติม) นั้น

ให้โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายวังสมบูรณ์ฯ ส่ง แบบเสนอขอรับการคัดเลือก (รูปเล่ม)

ได้ที่โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ภายใน วันที่ 20 มีนาคม 2557 เพื่อจะได้ดำเนินการ ส่ง สพป.สระแก้ว เขต  1 ต่อไป

ติดต่อเรา