ด่วนที่สุด รายงานการรับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2559

แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกแห่งให้เข้าไปรายงานข้อมูลการรับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2559 ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-MES ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 โดยให้โรงเรียนใช้ Username และ Password ที่ใช้ในการรายงานข้อมูลการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา กรณีมีปัญหาในการดำเนินการ โทร.089-8625139   book

ติดต่อเรา