แจ้งตรวจสอบข้อมูลครูภาษาไทย (ศน.ประไพ)

แจ้งทุกโรงเรียนตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลครูผู้สอนภาษาไทย  ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนที่ยังไม่มีข้อมูลโปรดกรอกข้อมูล ให้เสร็จสิ้นภายใน วันที่ 18  พ.ค.59 ที่  SK1 Clound    

ติดต่อ สพป.สก.1