แจ้งโรงเรียนในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 1 ทราบ เรื่องการเข้าร่วมฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ กบข.

โรงเรียนใดที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ กบข. สามารถเข้าส่งรายชื่อเพิ่มได้   เนื่องจากยังเหลือ

ที่นั่งสำหรับผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย  สามารถติดต่อส่งรายชื่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

เบอร์โทร.  085 -2827779  และ 037-425468  ต่อ 13, 16  ติดต่อ น้อยหน่า

ติดต่อ สพป.สก.1