ประชุมชี้แจง “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สำหรับโรงเรียนคู่ขนาน ณ ห้องประชุมบรรณสาร สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยมีโรงเรียนนำร่อง ๑๘ โรงเรียน และโรงเรียนที่ดำเนินการคู่ขนาน จำนวน ๕๙ โรงเรียน เข้าร่วมประชุม

IMG_0001 IMG_3828 IMG_3830 IMG_3831 IMG_3833 IMG_3834 IMG_3835 IMG_3836 IMG_3837 IMG_3838 IMG_3840 IMG_3841 IMG_3842 IMG_3843 IMG_3844 IMG_3845 IMG_3846 IMG_3847 IMG_3848 IMG_3849 IMG_3850 IMG_3851 IMG_3852 IMG_3853 IMG_3854 IMG_3855 IMG_3856 IMG_3857 IMG_3858 IMG_3859 IMG_3860 IMG_3861 IMG_3862 IMG_3863 IMG_3864 IMG_3865 IMG_3866 IMG_3869 IMG_3871 IMG_3873 IMG_3874 IMG_3875 IMG_3876 IMG_3877 IMG_3878 IMG_3879 IMG_3880 IMG_3881 IMG_3883 IMG_3884 IMG_3887 IMG_3888 IMG_3891 IMG_3893 IMG_3894 IMG_3895 IMG_3896 IMG_3897 IMG_3898 IMG_3899 IMG_3900 IMG_3901

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1