การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สำหรับโรงเรียนคู่ขนาน

แจ้งให้โรงเรียนคู่ขนานทั้ง 59 โรง โดยกำหนดให้ผู้บริหารและครูวิชาการโรงเรียนละ 2 คน เข้าร่วมประชุมในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมบรรณสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 รายละเอียดดังแนบ10.05.59.1Scan

ติดต่อ สพป.สก.1