ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน่วยงานหรือสถานที่อื่นๆ ตามที่เห็นเหมาะสม ในช่วงสัปดาห์วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยสามารถติดต่อขอรับการสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้สังกัดกรมป่าไม้ในพื้นที่ทุกแห่ง พร้อมทั้งสรุปผลการจัดกิจกรรมรายงานต้นสังกัด ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1