เอกสารเพิ่มเติม ศธ 04153/ว1530 การรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียน การติดตามผลการเข้าเรียนและการตือนให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนของสถานศึกษา

IMG_0007

IMG

IMG_0001

IMG_0002

IMG_0003

IMG_0004

หมายเหตุ สิ่งที่ส่งมาด้วย ใน ระบบ e-office มี 2 หน้าค่ะ ต้องคลิกไปหน้าที่ 2 ด้วยนะคะ ถึงจะได้เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยครบทั้ง 5  อย่างค่ะ

ติดต่อเรา