อนุบาลวัดสระแก้ว รับรางวัลโครงการ “พลังงานเพื่อชีวิต ลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง

ยินดีกับ ท่าน ผอ.ประสาร พรหมณา และคุณครู สุจิตตรา เพียสีนุย ได้รับรางวัลโครงการ “พลังงานเพื่อชีวิต ลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง

เนื้อหาของข่าว

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ผนึกกำลังสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สร้างเครือข่ายต้นแบบ “โรงเรียนและครู” มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้านและยั่งยืน โดยจัดพิธีมอบรางวัลโครงการ “พลังงานเพื่อชีวิต ลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง” เชิดชูและยกย่อง 5 โรงเรียนต้นแบบพลังงานเพื่อชีวิต และ 18 ครูต้นแบบ ต้นทางความรู้ ซึ่งคัดเลือกจาก 60 โรงเรียนทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีผลงานเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องตลอด 3 ปีของการเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งสามารถบูรณาการการเรียนการสอนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ มีการเชื่อมโยงองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และงานด้านาการได้อย่างกลมกลืน จนนำไปสู่การปฏิบัติเป็นวิถีชีวิตของโรงเรียน เพื่อปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวแสดงความยินดีในฐานะประธานในพิธี มอบรางวัลฯ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม << click >>

 

DSC_5857 DSC_5866 DSC_5868 DSC_5884 DSC_5894 DSC_5897 DSC_5930 DSC_5975 DSC_6055 DSC_6074 DSC_6111 DSC_6132 DSC_6163 DSC_6167 DSC_6188 DSC_6189 DSC_6191 DSC_6194 DSC_6205 DSC_6210

ติดต่อ สพป.สก.1