ขอเชิญประชุมวางแผนการจัดทำคู่มือการเสริมสร้างค่านิยม 12 ประการ ด้วยกระบวนการลูกเสือ

ขอเชิญผู้มีรายชื่อตามแนบ เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการจัดทำคู่มือฯ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 1 สพป.สระแก้ว เขต 1

DOC01

ติดต่อเรา