ประชุมเตรียมรับนโยบายนายกรัฐมนตรี

นายบุญสม ทองทา รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานการประชุมประธานเครือข่ายอำเภอ ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยมีนายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ได้เข้าร่วมประชุมและได้แจ้งแนวทางปฏิบัติและหารือในการประชุมครูเพื่อรับฟังนโยบายนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกพบเพื่อนครู) วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนจ์ เวลา ๑๔.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. โดยมติที่ประชุม ได้กำหนดจุดรับฟังนโยบาย ดังนี้
๑. อำเภอเมือง ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์) สพป.สระแก้ว เขต ๑ และ โรงเรียนสระแก้ว
๒. อำเภอเขาฉกรรจ์ ณ โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์, โรงเรียนบ้านพระเพลิง, และโรงเรียนบ้านซับมะนาว
๓. อำเภอวังน้ำเย็น ณ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม, โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ ๑๗๙ , โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน, และโรงเรียนบ้านมหาเจริญ
๔. อำเภอวังสมบูรณ์ ณ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์
๕. อำเภอคลองหาด ณ โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
ทั้งหากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่รับฟังนโยบายฯ ของแต่ละเครือข่ายฯ ให้ยึดมติที่ประชุมแต่ละเครือข่ายฯ ไว้เป็นหลัก

IMG_0002 IMG_0003 IMG_3376 IMG_3377 IMG_3378 IMG_3380 IMG_3381 IMG_3382 IMG_3384 IMG_3385 IMG_3386 IMG_3387 IMG_3388 IMG_3389 IMG_3390 IMG_3391 IMG_3392 IMG_3393 IMG_3394 IMG_3395 IMG_3396 IMG_3397
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา