สพป.สระแก้ว เขต ๑ จัดอบรมโครงการสื่อระบบ eDLTV

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑  ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดอบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อระบบ eDLTV” ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์) สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิคม ทองจริง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นประธานพิธีเปิด และมีนายบุญสม ทองทา รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ได้กล่าวให้โอวาทข้าราชการในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

IMG_1234 IMG_1236 IMG_3241 IMG_3242 IMG_3243 IMG_3244 IMG_3246 IMG_3249 IMG_3250 IMG_3251 IMG_3253 IMG_3254 IMG_3255 IMG_3256 IMG_3257 IMG_3258 IMG_3259 IMG_3260 IMG_3261 IMG_3262 IMG_3263 IMG_3264 IMG_3265 IMG_3266 IMG_3267 IMG_3268 IMG_3269 IMG_3270 IMG_3271 IMG_3272 IMG_3273 IMG_3274 IMG_3275 IMG_3276 IMG_3277 IMG_3278 IMG_3279 IMG_3280 IMG_3281 IMG_3282 IMG_3283 IMG_3284 IMG_3285 IMG_3286 IMG_3287 IMG_3288 IMG_3289 IMG_3290 IMG_3291 IMG_3292 IMG_3293 IMG_3294 IMG_3295 IMG_3296 IMG_3297 IMG_3298 IMG_3299 IMG_3300 IMG_3301 IMG_3302 IMG_3303 IMG_3304 IMG_3306 IMG_3308 IMG_3309 IMG_3310 IMG_3313 IMG_3314

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา