โครงการพัฒนาครูพละศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

นายบุญสม ทองทา รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูพละศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์) สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๙ โดยมีครูผู้สอนพละศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ จำนวน ๔๒ คน จำนวน ๑๐ คน ศึกษานิเทศก์ จำนวน ๘ คน   และวิทยากรจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒิ จำนวน ๑๐ คน  ซึ่งโครงการนี้ดำเนินการระหว่างวันที่ ๒ – ๓ พฤษภาคม  ๒๕๕๙

IMG_0001 IMG_0002 IMG_3200 IMG_3201 IMG_3202 IMG_3203 IMG_3204 IMG_3205 IMG_3206 IMG_3207 IMG_3208 IMG_3209 IMG_3210 IMG_3211 IMG_3212 IMG_3213 IMG_3214 IMG_3215 IMG_3216 IMG_3217 IMG_3218 IMG_3219 IMG_3220 IMG_3221 IMG_3222 IMG_3224 IMG_3225 IMG_3226 IMG_3227 IMG_3228 IMG_3229 IMG_3230 IMG_3232 IMG_3234 IMG_3236 IMG_3237 IMG_3238 IMG_3239 IMG_3240

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช  นิสังกาศ       กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท         อำนวยการผลิต

 

ติดต่อ สพป.สก.1