ประชุมคณะกรรมการ โรงเรียนดีประจำตำบล

นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ การขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจำตำบล ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมบรรณสาร สพป.สระแก้ว เขต ๑  เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้
๑. บริหารโรงเรียนดีประจำตำบล จำนวน ๒๕ โรงเรียน
๒. ครูที่รับผิดชอบโครงการ โรงเรียนละ ๑ คน ( ๒๕ โรงเรียน )
๓. คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๙ คน

รวมทั้งสิ้น ๕๗ คน

IMG_3138 IMG_3140 IMG_3145 IMG_3146 IMG_3147 IMG_3148 IMG_3149 IMG_3150 IMG_3151 IMG_3152 IMG_3153 IMG_3154 IMG_3155 IMG_3156 IMG_3157 IMG_3158 IMG_3159 IMG_3160 IMG_3161 IMG_3162 IMG_3163 IMG_3164 IMG_3165 IMG_3166 IMG_3167 IMG_3169 IMG_3172 IMG_3174 IMG_3175 IMG_3177 IMG_3179 IMG_3183 IMG_3184 IMG_3185 IMG_3186 IMG_3187

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต