โครงการพัฒนาครูพลศึกษา

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต  1  ร่วมกับ มศว. จัดโครงการพัฒนาครูพลศึกษา ร่วมกับ มศว. ระหว่างวันที่  2 – 3  พ.ค. 2559

ณ สพป.สระแก้ว เขต  1  นั้น ร.ร. ที่ยังไม่ได้จัดส่งครูเข้าร่วมโครงการฯ สามารถไปเข้ารับการอบรมได้ในวันที่  2 พ.ค. 2559

ss 59

ติดต่อเรา