ขอเชิญประชุมโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล

วันที่ 29 เมษายน 2559 ขอเชิญผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล

ประชุมพร้อมกันเวาลา 09.00 น ณ ห้องประชุมบรรณสาร ชั้น 3 สพป.สระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1