ประชุมแผนปฏิบัติราชการ ปี ๕๙

นายพีระพงษ์  ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมบรรณสาร สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ โดยมีข้าราชการในสังกัดผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดเข้าร่วมประชุม

IMG_3018 IMG_3019 IMG_3020 IMG_3021 IMG_3022 IMG_3023 IMG_3024 IMG_3025 IMG_3027 IMG_3028 IMG_3029 IMG_3030 IMG_3031 IMG_3032 IMG_3033 IMG_3034 IMG_3035 IMG_3036 IMG_3038 IMG_3039 IMG_3041 IMG_3042 IMG_3043 IMG_3044 IMG_3045 IMG_3046  IMG_3048 IMG_3049 IMG_3050 IMG_3051 IMG_3052 IMG_3053

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1