แจ้งระวังการจุดโคมไฟ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ ให้หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัด ให้ดำเนินการสร้างความเข้าใจ และชี้ให้เห็นถึงอันตรายในการปล่อยโคมลอย โคมควันและการจุดบั้งไฟ ซึ่งมีผลกระทบต่อการบินและอากาศยาน รวมทั้งอาจเกิดอันตรายทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

 

ติดต่อเรา