อนุมัติให้ข้าราชการครูเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ด้วย อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาฯ ในการประชุม ครั้งที่ 7 / 2557  เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 57 มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 13 ราย  จึงให้ข้าราชการครูที่มีราชื่อต่อไปนี้ “นำวุฒิบัตร” ผ่านการพัฒนาก่อนเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ มาให้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล  ภายในวันที่ 13 มิ.ย. 57

หมายเหตุ  ฝากผู้อื่นนำมาส่งได้ โดยให้รับรองสำเนาใบวุฒิบัตรให้เรียบร้อย

รายชื่อ

ติดต่อ สพป.สก.1