ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้กรอกข้อมูลคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้กรอกข้อมูลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในลิงค์นี้ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dT8Pv47KNkYjQL8sLe9HzlSzmBUlfpbn9Zmj-1X1Yok/edit?usp=sharing ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 เม.ย.59  (ศน. วรรณา แกมนิล)

1. โรงเรียบ้านหนองขี้เห็น

2. โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ

3. โรงเรียนบ้านพวงนิมิต

4. โรงเรียนบ้านซับเจริญ

5. โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง

6. โรงเรียบ้านทัพหลวง

7. โรงเรียนบ้านชุมทอง

8. โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบ

ติดต่อ สพป.สก.1