รับสื่อชุดการเล่น “เล่นล้อมรัก” ในเด็กปฐมวัย

แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอให้โรงเรียนที่เปิดสอนระดับอนุบาล รับสื่อชุดการเล่น “เล่นล้อมรัก” เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย ห้องเรียนละ 1 ชุด ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และสำนักงาน ปปส.ภาค จะดำเนินการจัดประชุมชี้แจงการใช้ชุด “เล่นล้อมรัก” ให้แก่ครูปฐมวัยทุกแห่ง ช่วงเดือนพฤษภาคม 2559

ติดต่อ สพป.สก.1