เรื่อง รับคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.2559)

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน

ขอให้โรงเรียนทุกโรงเรียน มารับคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ  ในวันที่ 19  เมษายน 2559  เวลา 09.00 น.

และโรงเรียนที่มีครู คศ.1และลูกจ้างประจำ  ให้นำเลขที่คำสั่งมาด้วยนะคะ

ขอบคุณค่ะ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ติดต่อ สพป.สก.1