เรื่อง อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ด้วย กศจ.จังหวัดสระแก้ว ในคาวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 6 ราย  จึงขอให้ข้าราชการครูที่มีรายชื่อดังกล่าว นำสำเนาวุฒิบัตรผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง มาให้เจ้าหน้าที่ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 22 เมษายน 2559 เพื่อประกอบการแต่งตั้งต่อไป

1.นางกรรณิการ์  พูลทาสี  ร.ร.วนาสงเคราะห์

2.น.ส.ดาราวรรณ  กันบัวลา  ร.ร.บ้านซับมะนาว

3.น.ส.ติณณา  สีสมญา  ร.ร.มหาธิคุณวิทยา

4.นางภัทรินทธร  ชัยยะ  ร.ร.บ้านคลองหมากนัด

5.นายพรชัย  หงษ์ดี  บ้านหนองขี้เห็น

6.นายประมวล  สุวรรณศรี  ร.ร.บ้านหนองหว้า

ขอบคุณค่ะ

ติดต่อเรา