การติดตามความก้าวหน้าการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

แจ้งครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่สมัครเข้าเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และได้รับเอกสารการเข้าเรียนแล้วนั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ติดตามความก้าวหน้าครั้งที่ 3 พบว่้า ครูผู้สอนที่สมัครเรียนบางรายยังไม่มีความก้าวหน้าทางการเรียนดังกล่าว สพป.สระแก้ว เขต 1 จึงให้โรงเรียนแจ้งครูตามรายชื่อนี้ เข้าเรียนให้ครบ 100 % ภายในวันที่ 30 เมษายน 2559 ตามที่สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ.กำหนดไว้
รายชื่อผู้สมัครเรียนออนไลน์ มีดังนี้
1. อนุบาลวัดสระแก้ว นางพรรัมภา สิงห์วิรัตน์
2. อนุบาลวัดสระแก้ว นางสาวพจนีย์ คำกำเนิด
3. อนุบาลวัดสระแก้ว นางนงค์นุช รุประมาณ
4. อนุบาลวัดสระแก้ว นางสาวอาภารัตน์ น้อยแสง
5. บ้านพรหมนิมิตร นางสาวกัลยารัตน์ พรมเหล่าล้อ
6. บ้านคลองใหญ่ นางยุภิณย์ หงษ์ลีลา
7. บ้านดอนดินแดง นางสาวอารีย์ มีมุ่งกิจ
8. บ้านวังปืน นางสาวจิตกร สนเผือก
9. บ้านแสงจันทร์ นางสาววรรธนีย์ พงษ์นาค
10. บ้านเขาแหลม นางสาวประภัสภรณ์ ไวบรรเทา
11. บ้านเขาแหลม นางวันนา วาระสิทธิ์

ติดต่อเรา