ด่วนที่สุด รายงานข้อมูลการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา

แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกแห่งให้เข้าไปรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-MES ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 12 เมษายน 2559 โดยใช้ user และ password  ที่ใช้ในการรายงานอ่านออก เขียนได้ กรณี มีปัญหาในการดำเนินการโทร 089-8625139  book

ติดต่อ สพป.สก.1