แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัดกรอกข้อมูลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2558

แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัดกรอกข้อมูลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2558  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 เมษายน 2559  ในลิงค์นี้   https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dT8Pv47KNkYjQL8sLe9HzlSzmBUlfpbn9Zmj-1X1Yok/edit?usp=sharing ” ศน.วรรณา แกมนิล”

ติดต่อเรา