แจ้งโรงเรียนที่มีผู้บริหารสถานศึกษาจะเกษียณอายุราชการ ปี 2559

ตามที่ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้มอบหมายให้กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพป.สระแก้ว เขต ๑ ติดตามผลการดำเนินการการจัดการศึกษาและกิจกรรมโครงการ/นวัตกรรม ดีเด่น ของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในวันประชุมผู้บริหารโรงเรียนประจำเดือน โดยกำหนดให้สถานศึกษาที่มีผู้บริหารจะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ นำเสนอผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในคราวประชุมผู้บริหารประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๙ นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพป.สระแก้ว เขต ๑ จึงขอขอแจ้งให้สถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง ดังกล่าว จัดเตรียมข้อมูล การสรุปผลงานดีเด่นของโรงเรียน และกิจกรรมโครงการของโรงเรียน เพื่อรวบรวมจัดทำในรูปแบบ วีดีทัศน์ของโรงเรียน (ความยาวไม่เกิน 7 – 10 นาที)  และนำเสนอในการประชุมผู้บริหารในครั้งต่อไป หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมให้ประสานงานมาที่ คุณรุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.สระแก้ว เขต ๑ โทร 080-6019026

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1