ขอแจ้งขยายเวลาส่งแบบสำรวจ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอแจ้งขยายเวลาส่งเอกสารโครงการสำรวจความต้องการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จากเดิมให้ส่งเอกสารสำรวจฯ ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ได้ขยายเวลาออกไปเป็นภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ สนใจสอบถาม ๐๒ – ๔๑๕๖๔๑๑

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

ติดต่อ สพป.สก.1