ประชุมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา

นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เข้าร่วมประชุม เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ณ ห้องประชุมสระแก้ว ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน

IMG_0112 IMG_0113 IMG_8942 IMG_8943 IMG_8944 IMG_8945 IMG_8946 IMG_8947 IMG_8948 IMG_8950 IMG_8951 IMG_8952 IMG_8953 IMG_8954 IMG_8955 IMG_8956 IMG_8957 IMG_8959 IMG_8960 IMG_8961

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1