ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดจันทบุรี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง การใช้สารสนเทศพัฒนาทักษะการคิดเพื่อยกระดับการเรียนรู้ สู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดจันทบุรี สอบถามโทร ๐๘๕ – ๐๕๘๓๙๙๘ http://www.facebook.com/sangthongva กรอกใบสมัครได้ตามเอกสารที่แนบมานี้

Image (5)

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

ติดต่อเรา