โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อการศึกษาพระปริยัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดหนองกะพ้อ อำเภอเมืองสระแก้ว เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งโครงการนี้ดำเนินการระหว่างวันที่ ๒ – ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙

IMG_0112 IMG_0113 IMG_8821 IMG_8823 IMG_8824 IMG_8827 IMG_8829 IMG_8830 IMG_8831 IMG_8833 IMG_8834 IMG_8836 IMG_8837 IMG_8838 IMG_8840 IMG_8842 IMG_8843 IMG_8845 IMG_8848 IMG_8850 IMG_8852 IMG_8853 IMG_8856 IMG_8857 IMG_8858 IMG_8860 IMG_8861 IMG_8862 IMG_8865 IMG_8866 IMG_8868 IMG_8870 IMG_8872 IMG_8873 IMG_8875 IMG_8876 IMG_8877 IMG_8878 IMG_8879 IMG_8880 IMG_8881 IMG_8882 IMG_8883 IMG_8884 IMG_8885 IMG_8886 IMG_8887 IMG_8888 IMG_8889 IMG_8890 IMG_8891 IMG_8892 IMG_8893 IMG_8895 IMG_8897 IMG_8898 IMG_8903 IMG_8904 IMG_8905 IMG_8908 IMG_8909 IMG_8911 IMG_8913 IMG_8916 IMG_8918 IMG_8919 IMG_8920 IMG_8924 IMG_8925 IMG_8927 IMG_8929 IMG_8930 IMG_8931 IMG_8932 IMG_8936 IMG_8938 IMG_8939 IMG_8941

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา